ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Ἀγαπητοί φίλοι τοῦ Διαδικτύου,
Μέ ἰδιαίτερη τιμή καί χαρά σᾶς καλωσορίζουμε στήν πλήρως ἀνανεωμένη καί ἐπικαιροποιημένη ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Μέσα ἀπό αὐτή τή διαδικτυακή τοποθεσία στόν χῶρο τοῦ παγκόσμιου ἱστοῦ μπορεῖτε νά ἐνημερωθεῖτε γιά πτυχές τῆς ἱστορικῆς πορείας καί τῆς ποιμαντικῆς καί λοιπῆς διακονίας τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Ἡ ἐξάπλωση τῶν ἠλεκτρονικῶν Μ.Μ.Ε. στόν σύγχρονο ψηφιακό κόσμο καθιστοῦν ὅλο καί πιό ἀναγκαία τή χρήση τους στήν ποιμαντική διακονία καί στή διάδοση τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος καί τῶν ζείδωρων ναμάτων τῆς διδασκαλίας τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ νέες τεχνολογίες καί τό διαδίκτυο μποροῦν νά γίνουν ἕνα χρήσιμο ἐργαλεῖο μόρφωσης, πληροφόρησης καί ἀληθινῆς ψυχαγωγίας γιά ὅλους, ὅταν χρησιμοποιοῦνται μέ μέτρο καί σύνεση.  
Στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὁ ἐπισκέπτης ἔχει τή δυνατότητα νά ἐνημερωθεῖ γιά τήν ἱστορία καί τήν ἀποστολή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κων/πόλεως, τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας. Μπορεῖ νά ἀντλήσει χρήσιμες πληροφορίες γιά τό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τούς τοπικούς ἁγίους καί τίς τοπικές ἑορτές, γιά τήν ἱστορία καί τήν προσφορά τῶν ἱστορικῶν μοναστηριῶν μας, γιά τή διοικητική διάρθρωση καί τήν πνευματική καί φιλανθρωπική διακονία τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. 

Μέσα ἀπό τό πλούσιο ὀπτικοακουστικό ὑλικό (βίντεο, ἐγκύκλιοι, ὁμιλίες, συνοδικά καί ἄλλα κείμενα) ποικίλου περιεχομένου ὁ ἐπισκέπτης ἐνημερώνεται γιά θέματα ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς. Ἐπιπλέον, μπορεῖ νά πληροφορηθεῖ σέ καθημερινή βάση γιά σημαντικές εἰδήσεις τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας καί γιά ἐπίκαιρα ἐκκλησιαστικά καί θεολογικά θέματα, καθώς ἐπίσης νά ἀντλήσει γνώσεις γιά τά ἤθη, τά ἔθιμα καί τή λαογραφία τῆς πατρίδας μας, ἰδιαιτέρως δέ τῆς ἁγιοτόκου καί ἡρωοτόκου Κρήτης. Μπορεῖ, ἀκόμα, νά ἐπι-κοινωνήσει μέ κάθε Μονή, Ἐνορία καί Προσκύνημα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀπό τόν Κάβο Σίδερο Σητείας ἕως τήν Κάτω Σύμη Βιάννου καί ἀπό τό Καλό Χωριό Μερ/λου μέχρι καί τά νησιά Χρυσή καί Λεύκη. Ἐπίσης, νά πληροφορηθεῖ γιά τή λειτουργία τῶν Σχολῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Ἁγιογραφίας, τοῦ Τμήματος διδασκαλίας παραδοσιακῶν ὀργάνων καί γιά τίς λοιπές δράσεις τοῦ «Κέντρου Πολιτιστικῆς καί Κοινωνικῆς Μέριμνας», καθώς καί γιά τό Κοινωφελές Ἵδρυμα «Παναγία Ἀκρωτηριανή» καί τό «Κέντρο Καινοτομίας καί Ἐπιχειρηματικότητας» (B.I.C. Kρήτης), γιά τίς ἐκδόσεις καί τίς ἄλλες δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ συγκεκριμένος ἱστοχῶρος φιλοδοξεῖ νά ἀποτελέσει ἕνα μικρό ἄμβωνα τοῦ θείου λόγου, γιά τή διάδοση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ἐλπίδος καί ζωῆς. Εἶναι ἕνα μέσο γνωριμίας καί διαφύλαξης τῆς πλούσιας καί ζωντανῆς ἐκκλησιαστικῆς πολιτισμικῆς καί λαϊκῆς κληρονομιᾶς μας, ὅπως μαρτυροῦν ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας τά διάσπαρτα ἐκκλησιαστικά μνημεῖα, οἱ κατάγραφοι ναοί καί τά ἱστορικά μοναστήρια, κάστρα τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας καί προπύργια τῶν μεγάλων ἀγώνων τῆς ἀπελευθέρωσης τοῦ Γένους μας. 

Εὐχόμαστε ὁλόψυχα σέ ὅλους ἐσᾶς, τά ἐγγύς καί ἀπόδημα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεραπυτνίων καί τῶν Σητειωτῶν, καί στούς λοιπούς ἐπισκέπτες τῆς διαδικτυακοῦ τόπου τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μας, ὁ Παντοδύναμος Θεός νά σᾶς ἐνισχύει καί νά εὐλογεῖ τή ζωή καί τά ἔργα σας, ἡ δέ περιήγησή σας στόν ἱστοχῶρο μας νά ἀποτελέσει εὐκαιρία πνευματικῆς ἀναψυχῆς καί οἰκοδομῆς. 

 

Μέ ἐγκάρδιες εὐχές καί θερμή ἐν Κυρίῳ ἀγάπη
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Κύριλλος