Οδηγίες για την τέλεση του μυστήριου του βαπτίσματος

1. Βαπτίσεις γίνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους εκτός της Μεγάλης  Εβδομάδος και της ημέρας των Χριστουγέννων.

2. Πρέπει να προσάγεται πιστοποιητικό γεννήσεως (ληξιαρχική πράξη γεννήσεως) του βαπτιζομένου.

3. Κατά τη βάπτιση δίδεται ένα όνομα και αυτό χριστιανικό.

4. Τον βαπτιζόμενο αναδέχεται ένας ανάδοχος και αυτός ορθόδοξος χριστιανός. Ετερόδοξοι, αιρετικοί και όσοι έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι.

5. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει συνείδηση των υποχρεώσεών του και να είναι άνω των 15 ετών.

6. Τα παιδιά που προέρχονται από γονείς που έχουν τελέσει πολιτικό γάμο μπορούν να βαπτίζονται.

7. Τα παιδιά που προέρχονται από αλλοδαπούς γονείς, βαπτίζονται, όταν τουλάχιστον ο ένας από τούς δύο γονείς είναι χριστιανός ορθόδοξος και οι γονείς διαμένουν νόμιμα στην χώρα μας. Σε καταφατική περίπτωση, πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά (άδεια παραμονής, πιστοποιητικό βαπτίσεως γονέων και ληξιαρχική πράξη γεννήσεως) μεταφρασμένα επίσημα.

8. Η ονοματοδοσία του παιδιού κατά την τελετή του  Αγίου Βαπτίσματος απαιτεί την γραπτή συγκατάθεση του πατέρα.