Προκήρυξη πληρώσεως κενῆς Ἐφημεριακῆς θέσεως Τακτικοῦ Ἐφημερίου Ἐνορίας Μύθων Ἱεράπετρας

Προκήρυξη πληρώσεως κενῆς Ἐφημεριακῆς θέσεως Τακτικοῦ Ἐφημερίου Ἐνορίας Μύθων Ἱεράπετρας
Ημερομηνία δημοσίευσης 13.11.2020

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣ 

Ἀριθ. πρωτ.: 2680


ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΗΡΩΣEΩΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ

Λαβόντες ὑπ᾿ ὄψιν τό ἄρθρον 3, παρ. 6, τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 1/2013 Κανονισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης» (Φ.Ε.Κ. 65/τ.Α΄/12.3.2013), προκειμένου νά πληρώσωμεν τήν κενήν ὀργανικήν θέσιν τακτικοῦ Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Ζώνης Mύθων Ἱεραπέτρας (Φ.Ε.Κ. 630/τ.Β΄/1.3.2017), καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός δέκα (10) ἡμερῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῆς ὡς ἄνω κενῆς θέσεως.

Ἐν Ἱεραπέτρᾳ, τῇ 12ῃ Νοεμβρίου 2020

 

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας KYΡΙΛΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ